top of page

Remissyttranden

De verkande inom vår organisation deltar vid många olika sammanhang som berör oss som nationell minoritet, vårt språk och vår historia. Under de senaste åren har en rad statliga utredningar genomförts och vi är som organisation av riksintresse remissinstans.
 
Nedan kan våra remissyttranden läsas! 

Ku2019/01339/CSM -Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

Ds 2019:15 - Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor

Ds 2019:4 -

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter

Yttrande ISOFs förslag till handlingspro

SOU 2018:50 -

Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar

Förstasida_-_Publcservice_-_Sou_2018_50.
Förstasida - Myndigheten för _romska frå

SOU 2017:60 -

Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritets-politik

Förstasida_-_min.politiken_-_Sou_2017_60
Förstasida_MR-myndighet_-_Ds_2019_4.png

2016:44 -

Kraftsamling mot antizigansim

Förstasida_-_antiziganism_-_sou_2016_44.
bottom of page